Nawigacja
Odliczamy do:

Przerwy świątecznej

Dzień
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:18

Dzień trwa:
10 Godzin 19 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:14
PRZEDSZKOLE-rekrutacja

 

Zasady rekrutacji do przedszkola1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie od 1 marca do 31.marca.

3.Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

4.W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

5.Do przedszkola publicznego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obszarze Gminy Wleń.

6.W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek, o którym mowa w punkcie 5, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość
1) Wielodzietność rodziny kandydata
2) Niepełnosprawność kandydata
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą


Na drugim etapie rekrutacji brane są kryteria lokalne , które określa organ prowadzący:
1) rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu, studiują w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne;
2) dochód na osobę w rodzinie kandydata jest mniejszy lub równy 100% kwoty, o której mowa w art.5 ust. Z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
3) do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

8. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


9.Terminy postępowania rekrutacyjnego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków –kart zapisu dziecka do przedszkola

Od 1 marca do końca marca 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

Od 3 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  -tablica ogłoszeń w przedszkolu.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WE WLENIU

 

Wniosek należy złożyć do 31.marca 2017 r.


POBIERZ PLIK

3,364,821 Unikalnych wizyt